ಗುರುವಾರ, ಡಿಸೆಂಬರ್ 16, 2010

ನೀನಿಲ್ಲದೆ ನನಗೇನಿದೆ...?


 ¨É¼ÀUÉÎ LzÀÄ UÀAmÉUÉà JzÀÄÝ ªÀÄ£É PÁAiÀÄð £ÉÆÃrPÉƼÀî¨ÉÃPÉAzÀÄ §AiÀĸÀĪÀ C¥Àà, £À£Àß ªÀÄUÀ¼ÀÄ K¼ÁzÀgÀÆ ªÀÄ®VAiÉÄà EgÀĪÀÅzÀ PÀAqÁUÀ ¹r«ÄrUÉƼÀÄîvÁÛgÉ. C¥Àà£À ªÀiÁwUÉ CªÀÄä£ÀzÀÆ eÉÆÃgÁUÀÄvÀÛzÉ ¨Á¬Ä. EµÀÖgÀ¯Éèà ¥ÀPÀÌzÀ°èzÀÝ ªÉƨÉÊ¯ï ¸ÀzÀÄÝ ªÀiÁqÀÄvÀÛzÉ. £À£Àß ¨Á¼À°è ¤¤ßgÀĪÀ£ÀÄß ¸ÀÆa¸ÀÄvÁÛ UÀÄqï ªÀiÁ¤ðAUï £À£Àß ªÀÄÄzÀÄÝ ¥ÀÄlÖ ªÉÄøÉÃdÄ JzÉUÀªÀaPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. D PÀët ¤£ÀßAiÀÄ ªÀÄr¯°è ªÀÄUÀĪÁV ©qÀĪÀ D¸ÉAiÀÄ£ÀÄß CzÀÄ«lÄÖPÉƼÀÄîvÁÛ. PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À£ÀÄß ªÉÄʪÉÄüÉzÀÄPÉÆAqÀÄ ©qÀÄvÉÛãÉ. vÀlÖ£Éà CzÉãÉÆà ºÉƼÉzÀÄ j¥ÉèöÊ ªÀiÁqÀ¯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÉÛãÉ. CµÀÖgÀ°è ªÀÄvÀÛzÉà ¤Ãw ¤AiÀĪÀÄUÀ¼À ¨sÉÆÃzÀ£É C¥Àà¤AzÀ, ªÉƨÉÊ¯ï ¨UÉÎ ¤®èzÀ ¤AzÀ£ÉUÀ¼ÀÄ, CzsÀðzÀ¯Éèà ¤°è¹ ¥ÀPÀÌQÌlÄÖ ©qÀÄvÉÛãÉ, CvÀÛ PÀqɬÄAzÀ £À£Àß fêÀªÉÇAzÀÄ £À£Àß ªÀÄgÀÄ£ÀÄrUÉ PÁAiÀÄÄvÀÛzÉAzÀÄ w½zÀÆ..
      CªÀgÉà ºÉý®èzÀ PÉ®¸ÀªÀ£ÀÄß £Á ªÀiÁrgÀĪÀÅzÁzÀgÀÆ ºÉÃUÉ? CµÀÖPÀÆÌ £À£ÀUÉ UÉÆwÛ®èzÀ ¸ÀAUÀw CzÀÄ. vÀ¥Àà£ÀÄß vÀ¥ÉàAzÀÄ JwÛ DrzÁÝzÀgÀÆ ¸ÉÊgÀt¹PÉƼÀÀÄ¢vÀÄÛ. DzÀgÉ £À£ÀßzÀ®èzÀ vÀ¦àUÉ £À£ÀߣÀÄß zÀÆjzÁUÀ..? ¤A¢¹zÁUÀ..? ºËzÀÄ, ¨Á¸ï£À ªÀÄÄR ©UÀĪÀÄäVvÀÄÛ PÁgÀt«®èzÉà CªÀgÀ ªÀÄÄAzÉ vÀ¦àvÀ¸ÀܼÀAvÉ vÀ¯ÉvÀVι ¤AwzÉÝ. ªÉÄïÁ¢üPÁjAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ FnAiÀÄAvÉ w«AiÀÄÄwÛzÀݪÀÅ. PÀtÂÚ£À PÉÆ£ÉAiÀÄ°è CzÁUÀ¯Éà PÀuÉÚÃgÀÄ EtÄQ, E£ÀÄß ¤£ÉÆßA¢UÉ EgÀ¯ÁgÉ JAzÀÄ PɼÀUÉ vÀļÀÄQvÀÄÛ. EµÀÖ EzÉæ ¤AiÀÄvÁÛV zÀÄrjæ, E¯ÁèAzÉæ ºÉÆÃUÁÛ Ej ¨Á¸ï ºÉýzÀ PÉÆ£ÉAiÀÄ ªÀiÁvÀÄUÀ¼ÀÄ. CªÀgÀ bÉÃA§gï¤AzÀ ºÉÆgÀ©¢zÉÝ. £À£Àß ¹Ãn£À°è PÀĽvÀÄ ©QÌ ©QÌ C¼À¯ÁgÀA©ü¹zÉÝ £À£ÁßvÀ §A¢z,ÀÝ CµÀÖgÀ° vÀ¯É¸ÀªÀj, PÀtÚ¯Éèà ¸ÁAvÀé£À ºÉýzÀ C£ÀĨsÀªÀ…. JZÉÑvÉÛ.. ¨sÀæªÉÄAiÉÄÃ! PÀ£À¸ÁzÀgÀÆ ¸Àj £À£ÀߪÀgÀ £É£À¥ÀÄ.. D PÀëtzÀ°è £ÉÆêÀ£É߯Áè £ÀÄAV ºÁQvÀÄÛ.
  

 »ÃUÉ  ¨É¼ÀUÉÎ ©qÀĪÀ ºÁ¹UɬÄAzÀ »rzÀÄ, D ªÉÄð£À ¥ÀæwAiÉÆAzÀÄ ¸ÀtÚ¥ÀÄlÖ «µÀAiÀÄPÀÆÌ, RĶUÀÆ, zÀÄBRPÀÆÌ, ¸ÀªÀiÁzsÁ£ÀPÀÆÌ, ¸ÁAvÀé£ÀPÀÆÌ PÉÆ£ÉUÉƪÉÄä £ÀªÀÄä £ÀªÉÆä¼ÀV£À D ªÀÄĤ¸ÀÄ, dUÀ¼ÀPÀÆÌ ¤Ã£Éà ¨ÉÃPÀÄ. gÁwæAiÀÄ ¤zÉÝAiÀÄÆ ¤£Àß ±ÀĨsÁ±ÀAiÀÄzÉÆA¢UÉà DgÀA¨sÀªÁUÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀÄlÖ ¥ÀÄlÖ ZÀÄQÌAiÀĵÀÄÖ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼ÀÄ ¤£ÉÆßA¢UÉ ªÀÄÄwÛPÀ̯ÁgÀA©ü¸ÀÄvÀÛzÉ. ¥ÀjZÀAiÀĪÁzÀ FAiÉÆAzÀÄ ªÀµÀðzÀ¯Éè EµÉÆÖAzÀÄ ¦æÃwAiÀÄ ªÉÆUɪÉÆUÉzÀÄ PÉÆqÀÄwÛgÀĪÀ, §tÚzÀ PÀ£À¸ÀÄUÀ¼À ªÀiÁgÁlUÁgÀ£Éà ¤Ã£ÀÄ…? CzÀPÉÌ EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¤£Àß F ¦æÃwUÉà EgÀ¨ÉÃPÀÄ ¤Ã ¤®èzÉà £À£ÀUÉäzÉ.. ¨sÁªÀVÃvÉ £À£Àß CµÉÆÖAzÀÄ vÀ£ÀäAiÀļÁV ªÀiÁr ©qÀĪÀÅzÀÄ.
      CzɵÉÖà £ÉÆêÀÅ, ¨ÉøÀgÀ, zÀÄBR ¸ÀAvÉÆõÀªÉà EgÀ°, ¤£ÉÆßA¢UÉ ºÉeÉÓ ºÁQzÁUÀ ¤£Àß PÀtÚ°è £À£Àß ¥Àæw©AzÀ £ÉÆÃrzÁUÀ J¯Áè ªÀÄgÉvÀÄ©qÀÄvÉÛÃ£É ºÀÄqÀÄUÁ…. ¤£ÉßzÉAiÀÄ°è ªÀÄÄRªÀ ºÀÄzÀÄV¹lÄÖ ºÀUÀÄgÁV¹PÉƼÀÄîvÉÛãÉ. J¯ÉÆèà N¢zÀÄÝ, §zÀÄQ£À°è J®èªÀ£ÀÆß ºÀAaPÉÆAqÀÄ GtÚ®Ä §zÀÄQUÉƧ⠥Á®ÄzÁgÀ ¨ÉÃPÀAvÉ, £À£Àß°è D ¥Á®ÄzÁgÀ ¤Ã£Éà DVgÀ¨ÉÃPÀÄ.. PÉÆ£ÉAiÀĪÀgÉUÀÆ £À£ÀÄß¹gÀ° G¹gÁV ¤£ÀߣÀÄß ¨ÉÃqÀÄªÉ £Á£ÀÄ..  
                                                                         ನಿನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯ ಹುಡುಗಿ,
                                                                                              ¸ÀĵÁä..

5 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು:

 1. ಪ್ರೇಮ ಪತ್ರ ಅಂದರೆ ಹೀಗಿರಬೇಕು... ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸುಷಿ... ನವಿರಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಯಾರೋ ಎತ್ತಿ ಎದೆಗವಚಿ ಹಿಡಿದು ಸಂತೈಸಿದಂತೆ... ವೆಲ್ಡನ್... ಆಗಾಗ ಬಿಡುವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಬರೀತಾ ಇರಿ.,ಆಲ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 2. ಗೆಳೆಯಾ.....ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಭಾವಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವುದು ಹೀಗೆಯೇ.. ಹ್ಞಾ...ಹಾಗಂತ ಇಂಥ ಅನುಭವ ನಂಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ.. ಪ್ರೀತಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದ ಗೆಳತಿಯ ನೋಡಿದಾಗ, ಅವಳ ಭಾವನೆ ನಡೆ ನುಡಿ ಈ ಬರಹ ಕ್ಕೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ಅಷ್ಟೇ.. ಅನಿಸ್ಸಿದ್ದನ್ನು ಅನಿಸಿದ ಹಾಗೆಯೇ ಮುಚ್ಚು ಮರೆ ಮಾಡದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆಇಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ..

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 3. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ...
  ಮನದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಲ್ಪನೆಯ ಬಣ್ಣ ಕೊಟ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಿ.
  ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಇನ್ನಷ್ಟು ಬರಹಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ.....

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 4. ಪ್ರತಿ ಬರಹಕ್ಕೂ ಪ್ರತಿಕ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನ ಕನಸ ಸಸಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದ ನೀರೆರೆಯುತ್ತಿದ್ದಿರಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು...

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ
 5. ಭಾವಗಳು ಹಾಗೇ ಭೋರ್ಗರೆಯಬೇಕು...
  ಕಡಲಿನಂತೆ...
  ಎದೆಯ ಮರೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು
  ಗರಿಬಿಚ್ಚಿ ಹಾರಾಡಬೇಕು... ಭಾವಗಳ ಬುತ್ತಿಯೊಳಗೆ ಅದುಮಿಟ್ಟ ಕನಸುಗಳು...
  ಕನಸುಕಂಗಳ ತುಂಬಾ,,, ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೊರಬರಲಿ...
  ಧನ್ಯವಾದ ಸುಷ್ಮಾ...

  ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಅಳಿಸಿ